រលក​ជញ្រ្ជាំ​
(បំណក​ស្រាយ​ដោយ​តម្រួត​ចលនាជាមួយ​រលក​ចាំង​ផ្លាត​)

 

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/stwaverefl_kh.htm
© Walter Fendt, July 9, 2003
Last modification: August 18, 2010