Gareniskie stâvviļòi

Animâcija demonstrē gareniskos stâvviļòus gaisa caurulē. Simulâcijâ tiek imitēta gaisa molekulu kustîba. (Patiesîbâ daļiòu pârvietojums ir ar acij netveramu lielumu un âtrumu.) Svârstîbu mezglu punktos daļiòas nekustas. Šie punkti apyîmēti ar burtu K. Ar burtu B ir iezîmētas vietas, kurâs daļiòas svârstâs ar maksimâlo amplitûdu. Caurules vaļējâ galâ vienmēr bûs svârtîbas ar vislielâko amplitûdu, turpretî slēgtais gals vienmēr ir mezglu punkts!

Vadîbas slēdži (radiopogas) ļauj izvēlēties caurules formu: abpusēji vaļēja, vienpusēji vaļēja un abpusēji slēgta cauruli. Slēdzis Zemâk, Augstâk ļauj ieslēgt dažâdas pašsvârstîbas: no pamatsvârstîbas lîdz piektajam virstonim.

Ja caurules garuma teksta laukâ ieraksta citu caurules garumu un nospiež taustiòu ENTER, tad programma aprēíina viļòa garumu un frekvenci. Aprēíinos tiek izmantota skaòas âtruma vērtîba 343,5 m/s, kas atbilst 20 grâdu temperatûrai. Aprēíinos netiek òemts vērâ caurules diametrs.

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14lv/stlwaves_lv.htm
© Walter Fendt, June 8, 1998
© Translation: Prof. Dr. Tomass Romanovskis, September 18, 2001
Last modification: March 1, 2003