Załamanie światła

Promień światła przychodzący od góry, z lewej strony, pada na granicę dwóch ośrodków. (Można dokonywać wyboru ośrodka dla promienia padającego oraz promienia załamanego; służą do tego dwa okienka umieszczone w górnym prawym rogu). Ośrodek mający większy współczynnik załamania zaznaczany jest w oknie appletu na niebiesko, drugi ośrodek na żółto. Aby zmienić  kąt padania promienia, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie ustawić żądany kąt.  Aplet pokaże promień odbity oraz promień załamany. Zostają również policzone wszystkie kąty (padania, odbicia i załamania), a ich wartości są pokazane po prawej stronie. 

Kąt padania (czarny)
Kąt odbicia (niebieski)
Kąt załamania (czerwony)

Uwaga: Współczynniki załamania są nieco inne dla różnych długości fal światła. Zjwisko to nosi nazwę dyspersji.

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/refraction_pl.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
© Polski przekład: Bogusław Malański, Szymon Malański
Last modification: July 21, 2007