Newtons 2:a lag, kraftekvationen. Experiment

Denna java applet simulerar användning av luftkuddebana, då den används för experiment gällande rörelse med konstant acceleration. Tyngdaccelerationen sätts till 9,81 m/s2 (mellaneuropa).

Massan M för den blå vagnen, massan m för den hängande vikten, och friktionskoefficienten μ (inom vissa gränser) kan ändras. Avsluta inmatning med Enter.

Vid mätning ställs den sträcka man vill mäta från utgångspunkten till fotocellen (LB) in genom att man med nedtryckt musknapp flyttar LB till önskad position. Under rörelsen visar en röd punkt i s-t-diagrammet (sträcka-tid-diagram) tillryggalagd sträcka och förfluten tid. Då tidmätningen är avslutad, markeras de bägge mätvärdena för sträcka och tid i diagrammet. Om du med musen klickar på "Record data" kommer värdena att registreras i listan. En serie av mätningar rymmer maximalt 10 mätningar.

Java runtime environment not installed or deactivated!

Tillämpbara formler:

Acceleration med hjälp av Newtons 2:a lag:

formula 1

a ... acceleration
m ... hängande massa
g ... tyngdacceleration
μ ... friktionskoefficient
M ... vagnens massa

Tillryggalagd sträcka med konstant acceleration utan begynnelsefart:

formula 2

s ... sträcka
a ... acceleration
t ... tid

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/n2law_se.htm
© Walter Fendt, 23 december 1997
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003