Vztlaková sila v kvapalinách

V tomto Java-Applet je jednoduchý experiment na znázornenie vztlakovej sily: kváder, ktorý je pripevnený na pružinovej váhe, sa ponorí do kvapaliny (ťahajte myšou!). Pri tom sa zmenší odmeraná sila, ktorá sa ukáže ako rozdiel gravitačnej a vztlakovej sily.

V textových poliach sa dajú zmeniť (v určitých medziach) nastavené hodnoty podstavy, výšky a hustoty kvádra ako aj hustoty kvapaliny. Len čo sa takáto premena potvrdí "Enter"-klávesou, vypočíta program nové hodnoty hĺbky ponoru, vytlačeného objemu, vztlakovej sily, gravitačnej sily, odmeranej sily a ukáže ich. Pri tom bude predpokladané tiažové zrýchlenie g = 9,81 m/s2 (miestny faktor g = 9,81 N/kg).

Ak bude ohlásené prekročenie meranej oblasti, tak v súbore vpravo dole je menej citlivá oblasť na vybratie.

Java runtime environment not installed or deactivated

Archimedov zákon:
Vztlaková sila je tak veľká ako je gravitačná sila vytlačenej kvapaliny prípadne vytlačeného plynu.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/buoyforce_sk.htm
© Walter Fendt, 1998-04-19
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24