Stavové zmeny ideálneho plynu

Pri tejto simulácii ide o súvislosť medzi tlakom, objemom a teplotou plynu. Vyšetrované budú postupy, pri ktorých jedna z týchto veličín ostane konštantná. Plyn (zobrazený zelenou) sa nachádza vo valci, ktorý je zdola uzatvorený pohyblivým piestom. Tlakomer a teplomer umožňujú odčítanie hodnôt tlaku a teploty.

Tromi hore zobrazenými selekčnými tlačítkami sa dajú vybrať tieto stavové zmeny:

Do textových políčok treba zadať začiatočné a konečné hodnoty tlaku p (jednotka kPa), objemu V (jednotka dm3) a absolútnej teploty T (jednotka K). Jedna z týchto šiestich hodnôt veličín (vybraná selekčným tlačítkom) nie je zadaná, ale vypočítaná. Treba dávať pozor, aby číselné hodnoty neboli príliš nízke a ani príliš vysoké. Zadávanie treba ukončiť kliknutím myši na políčko "počiatočný stav". Potom je možné začať simuláciu.

Dodatočne k zobrazeniu experimentu ukazujú 3 diagramy súvislosti medzi tlakom, objemom a absolútnou teplotou. Na veľkých šípkach je možné pozorovať, či plyn prijíma alebo odovzdáva teplo, prípadne či koná alebo nekoná prácu a či, a ako, sa mení vnútorná energia plynu pri pozorovanom postupe.

Java runtime environment not installed or deactivated!

Simuláciou je možné overenie nasledovných zákonitostí:

Izobarická stavová zmena: Konštantný tlak V/T konštantné
Izochorická stavová zmena: Konštantný objem p/T konštantné
Izotermická stavová zmena: Konštantná teplota pV konštantné

Tieto tri zákony sú špeciálne prípady všeobecnej stavovej rovnice plynu:

pV/T je konštantné
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/gaslaw_sk.htm
Walter Fendt, 1999-12-25
Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24