Hydrostatickı tlak v kvapalinách

V tejto JAVA-simulácii sa bude merať tiažovı hydrostatickı tlak v kvapaline pomocou tlakovej nádoby. Tá má na hornej stene membránu, ktorá sa tlakom viac či menej deformuje. Tım sa zväčšuje tlak vzduchu v nasledovnej trubici (ružová), takže kvapalina v ľavom ramene U - trubice klesá a v pravom ramene stúpa. Posun hladiny kvapaliny je mierou hydrostatického tlaku.

Poznámka 1: Predpokladáme, že v U - trubici sa nachádza rovnaká kvapalina ako v  nádobe.

Poznámka 2: Treba dať pozor, že zaznamenávanı bude len hydrostatickı tlak kvapaliny, nie avšak aerostatickı tlak vzduchu.

Otázkou je, ako sa zväčšuje hydrostatickı tlak s hĺbkou. Pridržaním tlačidla myši sa dá posúvať tlaková nádoba smerom nahor alebo nadol. Na pravej strane je možnı vıber z viacerıch kvapalín. Do oboch textovıch políčok možno priamo zadať hustotu kvapaliny a hĺbku. Dole bude udanı hydrostatickı tlak (v hPa).

(1 hPa = 1 hektopascal = 100 Pa = 100 N/m)

Java runtime environment not installed or deactivated!

Možno vidieť, že vo vode sa hydrostatickı tlak na 1 cm hĺbky zväčšuje asi o 1 hPa. Všeobecne platí nasledujúca zákonitosť:

p   =   g ρ h

p ... hydrostatickı tlak kvapaliny
g ... miestny faktor (tiažové zrıchlenie)
ρ ... hustota kvapaliny
h ... hĺbka

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/hydrostpr_sk.htm
Walter Fendt, 1999-02-03
Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24