Magnetické pole priameho vodiča s prúdom

V okolí každého vodiča sprúdom sa vytvára magnetické pole. Tento aplet simuluje experiment vytvorenia magnetického poľa v okolí priameho vodiča s prúdom. Cez zvisle uložený drôt tečie elektrický prúd. Smer prúdu môžeme meniť červeným tlačítom. Na obidvoch znázorneniach vidieť, s ktorými pólmi zdroja sú spojené konce vodiča. Červená šípka udáva orientáciu prúdu. Pozorujeme, že smer pohybu elektrónov (zelené bodky) je opačný.

Magnetka, ktorou môžeme po podložke pohybovať, ukazuje, akú orientäciu má magnetické pole (modrä) v danom mieste. Severný a južný pól magnetky je znázornený červenou, resp. zelenou farbou. Vplyv magnetického poľa Zeme zanedbáme.

Java runtime environment not installed or deactivated

Siločiary magnetického poľa priameho vodiča s prúdom sú sústredné (stredovo súmerné) kružnice okolo vodiča. Orientáciu magnetických indukčných čiar (modré šípky) určíme nasledovne: Vodič uchopíme do pravej ruky tak, aby vystretý palec ukazoval smer prúdu. Potom zohnuté prsty ukazujú smer magnetických indukčných čiar (orientáciu magnetického poľa).

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/mfwire_sk.htm
© Walter Fendt, 2000-09-18
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24