Elektromagnetický oscilačný okruh

V simulácii ide o elektromagnetický oscilačný okruh, ktorý pozostáva z kondenzátora (v strede) a cievky (vpravo). Po stlačení tlačítka "Reset" sa platne kondenzátora nabijú, horná kladne a spodná záporne. Po stlačení tlačítka "Štart" sa prepnutím spínača spustí oscilacný obvod. Tlačítko "Pauza /Ďalej" umožňuje simuláciu prerušiť a ďalej v nej pokračovať. Dvoma tlačítkami, ktoré sa nachádzajú nižšie, sa dá nastaviť desať alebo stonásobné spomalenie. Pomocou štyroch textových polí sa dá meniť hodnota kapacity kondenzátora (100 μF1000 μF), indukcie (1 H10 H) a oporu (0 Ω1000 Ω) cievky a napätie batérie.

V schéme zapojenia je pomocou siločiar naznačené elektrické pole kondenzátora (červenou) a magnetické pole cievky (modrou). Vzdialenosť siločiar je mierou pre veľkosť aktuálneho poľa. Dodatočne sú označené symbolmi +, − obidve kondenzátorové platne pre technické zobrazenie smeru toku prúdu.

Vľavo dole ukazujú digitálne hodiny čas uplynutý od začiatku oscilácie. Podtým je zobrazený čas trvania oscilácie. V závislosti od voľby tlačítok v spodnej častí ovládacieho panelu sa vpravo dole zobrazí buď diagram k časovému priebehu zmeny napätia U (modrou) a intenzity prúdu I (červenou) alebo graf, ktorý zobrazuje premenu energie.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/osccirc_sk.htm
© Walter Fendt, 1999-10-23
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24