Physics

Java Applets on Physics

Walter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน
Thai version
Thai
(Java 1.4, 50 applets, 2012-12-13)
(Java 1.4, 50 applets, 2008-07-14)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
กลศาสตร์
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 11/02/2000 - 12/27/2002
สมดุลของแรง 3 แรง 03/11/2000 - 12/27/2002
แรงลัพธ์ 11/02/1998 - 12/27/2002
การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ 05/30/2003 - 07/12/2008
ระบบรอก 03/24/1998 - 12/27/2002
หลักการของคาน 11/02/1997 - 12/27/2002
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 02/24/1999 - 12/27/2002
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน 12/23/1997 - 12/27/2002
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 09/13/2000 - 12/27/2002
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 11/07/1998 - 12/27/2002
เปลของนิวตัน 11/04/1997 - 12/27/2002
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ 03/25/2007 - 07/14/2008
แรงสู่ศูนย์กลาง 03/10/1999 - 12/27/2002
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ 03/25/2000 - 12/27/2002
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 04/04/2000 - 12/27/2002
ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง 02/03/1999 - 12/27/2002
แรงลอยตัวในของเหลว 04/19/1998 - 12/27/2002
การแกว่งและคลื่น
การแกว่งของลูกตุ้ม 05/21/1998 - 12/27/2002
ลูกตุ้มสปริง 05/24/1998 - 12/27/2002
ลูกตุ้มคู่ 07/05/1998 - 12/27/2002
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) 09/11/1998 - 12/27/2002
บีตส์ 10/21/2001 - 12/27/2002
คลื่นนิ่ง (อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน) 07/09/2003 - 07/12/2008
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว 06/08/1998 - 08/09/2007
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน 05/22/1999 - 12/27/2002
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ 02/25/1998 - 12/27/2002
แม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก 04/20/2001 - 12/27/2002
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า 09/18/2000 - 12/27/2002
แรงลอเรนซ์ 06/01/1998 - 12/27/2002
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 11/29/1997 - 12/27/2002
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) 05/08/1998 - 12/27/2002
กฎของโอห์ม 11/23/1997 - 12/27/2002
การต่อตัวต้านทาน 09/11/2002 - 07/12/2008
โพเทนชิโอมิเตอร์ 02/16/2006 - 07/12/2008
วีทสโตนบริดจ์ 02/11/2006 - 07/12/2008
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 06/13/1998 - 12/27/2002
วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวจุ 03/19/2004 - 07/12/2008
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ 12/08/1999 - 12/27/2002
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 09/20/1999 - 12/27/2002
แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 08/09/2007
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) 03/05/1998 - 12/27/2002
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 12/27/2002
การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่ 10/07/2003 - 07/12/2008
การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว 10/11/2003 - 07/12/2008
อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 - 12/27/2002
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 12/27/2002
ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 12/27/2002
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 12/27/2002
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 08/09/2007
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 12/27/2002

Walter Fendt, December 13, 2012

Copyright