วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวจุ

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/combrlc_th.htm
Walter Fendt, March 19, 2004
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน