การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ

 

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/forceresol_th.htm
© Walter Fendt, May 30, 2003
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน