การหักเหของแสง

รังสีของแสงมาจากด้านบนซ้าย ตกกระทบผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่สามารถเลือกได้ทั้งคู่จากกรอบเลือก ตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าจะระบายด้วยสีน้ำเงิน ส่วนอีกตัวกลางหนึ่งระบายด้วยสีเหลือง สามารถใช้เมาส์ลากที่รังสีตกกระทบเพื่อนเปลี่ยนค่ามุมตกกระทบไปตามต้องการ โปรแกรมจะแสดงรังสีสะท้อนและรังสีหักเหรวมทั้งคำนวณค่าใหม่ของมุมต่างๆต่อไปนี้ :

มุมตกกระทบ (Angle of incidence) (สีดำ)
มุมสะท้อน (Angle of reflection) (สีน้ำเงิน)
มุมหักเห (Angle of refraction) (สีแดง)

หมายเหตุ : ค่าดัชนีหักเหแปรเปลี่ยนเล็กน้อยตามความยาวคลื่น เรียกว่าการกระจายแสง (Dispersion)

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/refraction_th.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
Last modification: August 9, 2007
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน