การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว

 

 
Condition for a maximum (approximation):
 
a = 0°    or    b sin a  =  (k + ½) l

b ... width of slit
a ... angle
k ... order of the maximum (1, 2, 3, ...)
l ... wavelength

 
Condition for a minimum:
 
b sin a  =  k l

b ... width of slit
a ... angle
k ... order of the minimum (1, 2, 3, ...)
l ... wavelength

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/singleslit_th.htm
© Walter Fendt, October 11, 2003
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน