คลื่นนิ่ง
(อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน)

 

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/stwaverefl_th.htm
© Walter Fendt, July 9, 2003
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน