Üç sany güýjüň deňagramlygy

Görkezilen ýönekeý tejribede ýükler 3 sany ýüpden asdyrylan, bu ýüpleriň ikisi sürtülmesiz tigirden geçýärler. Düwüne täsir edýän 3 sany (reňkli çyzylan) güýç deňagramlykda saklanýarlar.

Güýçleriň bahalaryny 1-10 N aralykda ENTER basyp girizmek bolýar. Üns bermeli zat: her bir güýç beýleki iki güýçleriň jeminden kiçi bolmalydyr! Iki tigiriň ýagdaýyny myşka bilen basyp we süýräp üýtgetmek bolýar. Ýokaryk çepe hem-de saga tarap ugrukdyrylan güýçleriň parallelogrami (gyzyl we degişlilikde gök reňkli) saýlap çyzmak bolýar. Aşakda sag tarapda bu iki güýçleriň dikligine (wertikala) görä burçlaryny görüp bolýar.

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/equilibrium_tm.htm
© Walter Fendt, March 11, 2000
Translation: PICT Turkmenistan 2012
Last modification: July 14, 2012