Ýagtylyk tolkunlaryň serpikdirilmegi hem-de döwülmegi (Güýgens prinsipi düşündirme)

Düşündirme tekst arkaly berlen. Haçan-da bir ädim gutaranda, "Indiki ädim" knopkasyny basyp beýlekä geçiň. Iki serişdäniň döwülme koeffisientlerini hem-de şöhläniň gaçýan burçuny degişli tekst meýdanlardan üýtgedip bolýar. Döwülme koeffisienti has kiçi bolan (faza tizligi ýokary) serişde sary reňkde görkezilýär, beýleki bolsa gök reňkde.

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/huygenspr_tm.htm
© Walter Fendt, March 5, 1998
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012