Fizika

Java Apleti za Fiziku

Walter Fendt
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Verzija na srpskom jeziku
Srbija i Crna Gora
(Java 1.4, 47 apleta, 13.12.2012.)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Važna napomena, posebno za korisnike programa "Internet Explorer version 6":
Ovde prikazani apleti rade samo ako je na računaru instalirano "runtime" okruženje za programski jezik Java (verzija 1.4.2).
Besplatno preuzimanje instalacije ovog alata je moguće sa sajta njegovog proizvođača, firme "Oracle".
Mehanika
Kretanje sa konstantnim ubrzanjem 2.11.2000. - 25.8.2004.
Ravnoteža tri sile 3.11.2000. - 25.8.2004.
Rezultanta sila (Sabiranje vektora) 2.11.1998. - 25.8.2004.
Razlaganje sila na komponente 30.5.2003. - 25.8.2004.
Koturača 24.3.1998. - 25.8.2004.
Princip poluge 2.11.1997. - 25.8.2004.
Strma ravan 24.2.2000. - 25.8.2004.
Eksperiment sa primenom II Njutnovog zakona 23.12.1997. - 25.8.2004.
Kretanje hica 13.9.2000. - 25.8.2004.
Elastični i plastični sudari 7.11.2000. - 25.8.2004.
Njutnova kolevka 4.11.1997. - 25.8.2004.
Vrteška (Centripetalna sila) 10.3.1999. - 25.8.2004.
I Keplerov zakon 25.3.2000. - 25.8.2004.
II Keplerov zakon 4.4.2000. - 25.8.2004.
Hidrostatički pritisak u tečnostima 3.2.2000. - 25.8.2004.
Sila potiska u tečnostima 19.4.1998. - 25.8.2004.
Oscilacije i talasi
Matematičko klatno 21.5.1998. - 26.8.2004.
Klatno sa oprugom 24.5.1998. - 26.8.2004.
Povezana klatna 5.7.1998. - 12.9.2004.
Prinudne oscilacije (rezonanca) 11.9.1998. - 26.8.2004.
Izbijanje (bijenje) 21.10.2001. - 26.8.2004.
Stojeći talasi (Objašnjenje superpozicijom sa odbijenim talasom) 9.7.2003. - 26.8.2004.
Longitudinalni stojeći talasi 8.6.1998. - 26.8.2004.
Interferencija dva sferna talasa 22.5.2000. - 26.8.2004.
Doplerov efekat 25.2.1998. - 26.8.2004.
Elektrodinamika
Magnetsko polje šipkastog magneta 20.4.2001. - 26.8.2004.
Magnetsko polje dugog pravolinijskog provodnika 18.9.2000. - 26.8.2004.
Elektromagnetska sila 1.6.1998. - 26.8.2004.
Elektromotor za jednosmernu struju 29.11.1997. - 26.8.2004.
Generator 8.5.1998. - 26.8.2004.
Omov zakon 23.11.1997. - 26.8.2004.
Vezivanje otpornika 11.9.2002. - 26.8.2004.
Prosta kola naizmenične struje 13.6.1998. - 26.8.2004.
Kombinacija otpornika, kalemova i kondenzatora 19.3.2004. - 12.9.2004.
Elektromagnetsko oscilatorno kolo 8.12.1999. - 26.8.2004.
Elektromagnetski talas 20.9.1999. - 26.8.2004.
Optika
Prelamanje svetlosti 20.12.1997. - 9.8.2007.
Odbijanje i premanje svetlosti (Objašnjenje Hajgensovim principom) 5.3.1998. - 26.8.2004.
Refrakcioni astronomski teleskop 8.3.2000. - 26.8.2004.
Interferencija svetlosti sa dva proreza 7.10.2003. - 26.8.2004.
Difrakcija svetlosti na prorezu 11.10.2003. - 26.8.2004.
Termodinamika
Procesi u idealnom gasu 25.12.1999. - 26.8.2004.
Teorija relativnosti
Primer dilatacije vremena 15.11.1997. - 26.8.2004.
Atomska fizika
Fotoelektrični efekat 20.2.2000. - 26.8.2004.
Borov model atoma vodonika 30.5.1999. - 26.8.2004.
Nuklearna fizika
Nizovi radioaktivnih raspada 20.7.1998. - 9.8.2007.
Zakon radioaktivnog raspada 16.7.1998. - 26.8.2004.

Walter Fendt, 18. decembar 2012.

Copyright