Kretanje sa konstantnim ubrzanjem

Aplet demonstrira jednoliko ubrzano kretanje na primeru kretanja automobila, prikazujući dijagrame zavisnosti položaja, brzine i ubrzanja tokom njegovog kretanja.

Dugmetom [Reset] aplet se postavlja u početno stanje u kome se mogu zadati početni položaj, početna brzina i ubrzanje automobila. Pritiskom na dugme [Start] se pokreće simulacija, a ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta. Tokom rada aplet ispisuje vrednosti položaja, brzine i ubrzanja automobila, crta njihove grafikone, a crta i vektor brzine ili vektor ubrzanja što zavisi od izbora opcije [Vektor brzine] odnosno [Vektor ubrzanja]. Na apletu se nalaze i tri digitalna časovnika, od kojih levi prikazuje vreme proteklo od početka rada apleta, srednji vreme potrebno da automobil stigne do zelenog markera (udaljenog 25 m od početka x-ose), a desni vreme potrebno da automobil stigne do crvenog markera (udaljenog 50 m od početka x-ose).

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/acceleration_yu.htm
© Walter Fendt, 2. novembar 2000.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.