Vezivanje otpornika

 

Prikazani aplet demonstrira vezivanje otpornika u električnom kolu. On omogućava formiranje električnog kola sa najviše tri redno vezana otpornika u jednoj grani, odnosno tri paralelno vezana otpornika između dva čvora. Otpornost svakog otpornika se može izabrati u opsegu od 1 oma do 1 megaoma. Kolo se napaja idealnim generatorom čija se elektromotorna sila može izabrati u opsegu od 1 mV do 1 kV. U svakoj od grana se može postaviti ampermetar, a između svaka dva čvora voltmetar.

Nakon formiranja kola moguće je mišem izabrati otpornik, granu u kolu, ili deo kola između dva čvora, i aplet će u donjem delu prikazati napon i jačinu struje koja protiče kroz deo kola, kao i ekvivalentnu otpornost u gornjem levom uglu izabranog polja ako polje sadrži više otpornika.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/combres_yu.htm
Walter Fendt, 11. septembar 2002.
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.