Kombinacija otpornika, kalemova i kondenzatora

Prikazani aplet demonstrira povezivanje otpornika, kalemova i kondenzatora u električnom kolu naimenične struje. On omogućava formiranje električnog kola sa najviše tri redno vezana električna elementa u jednoj grani, odnosno tri paralelno vezana električna elementa između dva čvora. Otpornost otpornika se može izabrati u opsegu od 1 oma do 1 megaoma, induktivnost kalemova u opsegu od 1 mH do 1 kH, a kapacitivnost kondenzatora u opsegu od 1 nF do 1 mF. Kolo se napaja idealnim naponskim generatorom čija se elektromotorna sila može izabrati u opsegu od 1 mV do 1 kV, a frekvenca u opsegu od 1 Hz do 1 kHz. U svakoj od grana se može postaviti ampermetar, a između svaka dva čvora voltmetar.

Nakon formiranja kola moguće je mišem izabrati električni element, grana ili deo kola između dva čvora, a aplet će u svom donjem delu prikazati napon, ekvivalentnu kompleksnu impedansu, imepdansu, fazni ugao impedanse kao i jačinu struje koja protiče kroz izabrani deo kola.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/combrlc_yu.htm
Walter Fendt, 19. mart 2004.
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 12. septembar 2004.