Inteferencija svetlosti sa dva proreza

 

Aplet simulira eksperiment interferencije svetlosti koja prolazi kroz dva proreza i pada na kružni ekran.

U apletu se kontinualno mogu menjati talasna dužina svetlosti i rastojanje među prorezima, a aplet izračunava i prikazuje interferencionu sliku, uglove pod kojima se opažaju maksimumi i minimumi interferencione slike, i, u zavisnosti od izbora opcije, interferencionu sliku ili profil intenziteta svetlosti koja pada na ekran. Aplet takođe prikazuje numeričku vrednost relativnog (u odnosu na prvi maksimum) intenziteta svetlosti koja pada na ekran skrećući pod uglom koji se može izabrati pomoću klizača.

 
Uslov nastajanja maksimuma:
 
d sin a  =  k l

d ... rastojanje među prorezima
a ... ugao
k ... red maksimuma (0, 1, 2, ...)
l ... talasna dužina

 
Uslov nastajanja minimuma:
 
d sin a  =  (k + ½) l

d ... rastojanje među prorezima
a ... ugao
k ... red minimuma (0, 1, 2, ...)
l ... talasna dužina

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/doubleslit_yu.htm
© Walter Fendt, 7. oktobar 2003.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.