Odbijanje i prelamanje svetlosti
(Objašnjenje Hajgensovim principom)

Ovaj aplet u koracima objašnjava pojave prelamanja i odbijanja svetlosti Hajgensovim principom.

Aplet prikazuje dve sredine kojima se mogu zadati indeksi prelamanja. Optički ređu (onu koja ima manji indeks prelamanja) aplet boji žutom bojom, a optički gušću plavom. Takođe se može zadati i ugao pod kojim se svetlost pada na granicu ovih sredina.

Aplet se postavlja u početno stanje pritiskom na dugme [Restart], i u toku rada se može privremeno zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme [Pauza/Nastavak]. Dok se u desnoj polovini apleta prikazuje tekst objašnjenja, u levoj polovini se prikazuje simulirana animacija onoga što tekst objašnjava. Kada se završi jedan korak objašnjenja, pritiskom na dugme [Sledeci korak] prelazi se na sledeći korak objašnjenja, odnosno sledeću animaciju.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/huygenspr_yu.htm
© Walter Fendt, 5. mart 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.