Hidrostatički pritisak u tečnostima

Aplet simulira merenje pritiska u tečnostima u zavisnosti od dubine.

U apletu je prikazan sud sa tečnošću (obojena plavo) u koju se potapa senzor pritiska (obojen crveno-metalna kutija koja je na gornjoj strani zatvorena membranom) koji je cevčicom povezan sa manometrom (U cev ispunjena istom tečnošću u koju se potapa senzor manometra). Pri potapanju senzora membrana se deformiše, potiskuje gas u senzoru i cevčici što dovodi do razlike nivoa tečnosti u U-cevi. Time je razlika pomeraja tečnosti u kracima U-cevi proporcionalna razlici pritiska koji deluje na membranu i pritiska koji deluje na slobodni kraj U-cevi. Pošto na desni kraj U-cevi deluje atmosferki pritisak, a na membranu zbir atmosferskog pritiska i hidrostatičkog pritiska, zaključuje se da manometar sa U-cevi u ovom eksperimentu meri hidrostatički pritisak.

U apletu se bira tečnost čiji se pritisak meri (obojena plavo), a može se izabrati i gustina neke tečnosti, koja nije prikazana u listi. Povlačenjem aparature ya merenje pritiska naniže i naviše menja se dubina na kojoj se vrši merenje, a iyračunati pritisak se prikazuje u apletu i prikazuje u hektopaskalima (1 hPa = 100 Pa = 100 N/m2).

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

Java runtime environment not installed or deactivated!

Možete primetiti da prilikom potapanja u vodu pritisak raste otprilike za 1 hPa po centimetru dubine (približno 1 bar za 10 m dubine).

U opštem slučaju formula glasi:

p   =   g ρ h

p ... hidrostatički pritisak tečnosti
g ... gravitaciono ubrzanje
ρ ... gustina tečnosti
h ... dubina

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/hydrostpr_yu.htm
Walter Fendt, 3. februar 1999.
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.