Strma ravan

Aplet demonstrira kretanje na strmoj ravni prikazjući sile koje deluju na telo koje se kreće konstantnom brzinom.

Pritiskom na dugme [Reset] telo se postavlja u početni položaj koji je van granica crteža. U apletu se mogu zadati ugao strme ravni, težina tela i koeficijent trenja, a aplet izračunava i prikazuje komponentu sile paralelnu pravcu kretanja, silu normalne reakcije, silu trenja i intenzitet sile kojom se telo mora vući da bi se kretalo konstantnom brzinom. Simulacija se pokreće pritiskom na dugme [Start], a izborom opcija [Dinamometar] ili [Vektori sila] se u apletu prikazuju dinamometar kojim se telo vuče ili dijagram sila koje deluju na telo tokom kretanja i to

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/inclplane_yu.htm
© Walter Fendt, 24. februar 1999.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 25. avgust 2004.

Aplet je razvijen prema sugestijama koje je dao španski kolega José Villasuso.