Interferencija dva sferna talasa

Aplet prikazuje interferencione efekte koji nastaju kao posledica interakcije dva sferna talasa.

U apletu su prikazana dva tačkasta izvora koji emituju talase istih početnih faza i istih talasnih dužina. Talasi koji se emituju prikazuju se njihovim talasnim frontovima maksimalne (kružnice crne boje) i minimalne elongacije (kružnice bele boje).

Aplet omogućava da se zadaju vrednosti talasne dužine talasa i rastojanja među izvorima, kao i usporavanje rada apleta 5 puta. Objašnjenje rada apleta se nalazi ispod apleta.

Inteferenciona slika nastaje kao posledica sabiranja elongacija koje potiču od pojedinačnih talasa u svakoj tački površine apleta. Uočavaju se dva skupa karakterističnih tačaka:

Da li je tačka "srećna" ili "nesrećna" zavisi od njenog rastojanja od oba izbora:

Važno je uočiti da se "sreća" tačaka menja kada izvori menjanju položaj i to predstavlja osnovu za primenu interferencije za merenje malih rastojanja u praksi. Na apletu je prikazana ljubičasta tačka koja se može povlačiti mišem, a aplet u dnu ispisuje razliku puteva u toj tački.

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/interference_yu.htm
© Walter Fendt, 22. maj 1999.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.