Matematičko klatno

Aplet demonstrira promenu elongacije, brzine, tangencijalnog ubrzanja, sile i energije matematičkog klatna tokom oscilovanja. Prepostavka modela matematičkog klatna je da se telo obešeno o nit može smatrati materijalnom tačkom i da se trenje može zanemariti, a aplet je napravljen tako da u proračunima zanemaruje zavisnost perioda oscilovanja od amplitude koja je zanemariva za male amplitude, pa je rad apleta ograničen na oscilacije sa amplitudom manjom od 200.

Pritiskom na dugme [Reset] telo se postavlja u početni (amplitudni) položaj. U apletu se mogu zadati vrednosti dužine niti, mase tela, gravitacoionog ubrzanja i amplitude, a aplet računa i prikazuje trajanje perioda oscilovanja. Pritiskom na dugme [Start] se pokreće simulacija, a ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta. Tokom rada aplet ispisuje vrednost i crta dijagram izabrane veličine.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/pendulum_yu.htm
© Walter Fendt, 21. maj 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.

Zahvalnost gospodinu Marc Burgess-u za vredne sugestije!