Klatno sa oprugom

Aplet prikazuje promenu elongacije, brzine, ubrzanja i energije klatna sa oprugom tokom vremena. Trenja i otpori sredine su zanemarena.

Dugme [Reset] dovodi klatno u početni položaj, a dugmetom [Start] se pokreće simulacija, a ako se izabere opcija [Usporeno], simulacija je 10 puta usporena. U apletu mogu postaviti vrednosti konstante opruge, mase tega, gravitacionog ubrzanja i amplitude oscilovanja, a aplet računa i prikazuje trajanje perioda oscilovanja.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14yu/springpendulum_yu.htm
© Walter Fendt, 24. maj 1998.
© Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 26. avgust 2004.