Průběh funkce; 1. a 2. derivace

Tuto HTML5 animaci lze použít nejen pro vykreslení grafu zadané funkce, ale i pro vykreslení grafu 1. a 2. derivace. Funkce může být zadána pomocí následujících symbolů:

xnezávislá proměnná
+součet
rozdíl
*násobení
/podíl
^mocnina ("na")
(...)závorka
abs(...)absolutní hodnota
sqrt(...)odmocnina
exp(...)exponenciála
ln(...)přirozený logaritmus
sin(...)sinus
cos(...)kosinus
tan(...)tangens
arcsin(...)arkussinus
arccos(...)arkuskosinus
arctan(...)arkustangens
sinh(...)hyperbolický sinus
cosh(...)hyperbolický kosinus
tanh(...)hyperbolický tangens
arsinh(...)arkus hyperbolický sinus
arcosh(...)arkus hyperbolický kosinus
artanh(...)arkus hyperbolický tangens
eEulerovo číslo e
piLudolfovo číslo π
Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!