Vzdálenost mezi dvěma body na kulovém povrchu

Hlavní kružnice je kružnice, která je vytvořena průsečíkem kulové plochy s rovinou procházející středem koule. Poloměr hlavní kružnice je shodný s poloměrem koule – tj. Má největší hodnotu, která je možná pro poloměr kružnice na povrchu koule. Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body na sférické ploše je vždy součástí hlavní kružnice.

Na nákresně je zobrazena koulová plocha s několika kružnicemi zeměpisné délky a šířky (zobrazeno v rovnoběžné projekci). Kromě toho jsou zvýrazněny (červeně) zadané body a příslušný oblouk hlavní kružnice mezi nimi.

Do prvního řádku lze zadat poloměr kulové plochy mezi 1 000 km a 1 000 000 km (nezapomeňte na klávesu Enter!). Výchozí nastavení odpovídá poloměru Země. Další pole slouží pro zadání polohy (zeměpisných souřadnic) zvolených bodů na kulové ploše. Vzdálenost vypočítaná z této informace je udána jako úhel (ve stupních) a jako délka (v km). Směr promítání lze měnit pomocí pěti tlačítek.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!

druhé kosinové věty sférické trigonometrie vyplývá pro hledanou vzdálenost následující výraz:

d  =  r · arccos [sin φA sin φB + cos φA cos φB cos (λB – λA)]

r .... poloměr kulové plochy
λA ... zeměpisná délka bodu A
ϕA ... zeměpisná šířka bodu A
λB ... zeměpisná délka bodu B
ϕB ... zeměpisná šířka bodu B

Praktická rada k výpočtu: Zde se vyskytující funkce arkus kosinus (arccos) je inverzní funkcí k funkci kosinus, která se na kapesních kalkulačkách obvykle značí jako cos−1. Pokud používáte kalkulačku s nastavením stupňů (obvykle ozn.  DEG), musíte si uvědomit, že hodnota funkce arccos vychází ve stupních. Hledanou délku oblouku ale získáte pouze, pokud převedete stupně na radiány, a poté vynásobíte poloměrem kulové plochy.