Parametrická rovnice přímky v prostoru

Přímka v prostoru je zadána dvěma body A a B (směrovým vektorem - fialový). Souřadnice těchto dvou bodů (v kartézské soustavě souřadnic) lze zadávat prostřednicvím textových polí vpravo nahoře; přípustné jsou celočíselné hodnoty od −5 do +5 (včetně). Použitím tlačítek v dolní části zeleného panelu se dá měnit úhel pohledu.

HTML5 animace vykresluje obraz soustavy souřadnic a přímky (černá); směrový vektor je zobrazován fialovou šipku. Pod kresbou je uvedena parametrická rovnice přímky (kde λ je reálný parametr).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!