Skládání kmitů blízké frekvence - Zázněje (Rázy)

Vnímáme-li zvuk ze dvou zdrojů (například dvou ladiček), které vysílají zvukové vlny s téměř shodnou frekvencí, neslyšíme tyto zvuky odděleně, ale jako jeden zvuk, jehož hlasitost se pravidelně zesiluje a zeslabuje. Tento jev nazýváme jako zázněje (nebo též jako rázy) a lze jej vysvětlit pomocí složení dvou kmitání.

Horní dva grafy této animace ukazují časové diagramy dvou kmitání se stejnou amplitudou, okamžité výchylky (y1 resp. y2) jsou zde vyneseny jako funkce času t. Okamžitá výchylka y výsledného kmitání je v daném okamžiku získána jako součet okamžitých výchylek jednotlivých kmitání (y = y1 + y2). V dolním časovém diagramu je pak možno vidět, jak okamžitá výchylka y závisí na čase t. Pozorovaná změna hlasitosti je vidět jako periodická změna amplitudy.

Tlačítko "Reset" nastavuje počáteční stav experimentu. Pomocí druhého tlačítka můžete simulaci spustit, pozastavit a nebo opět pokračovat. Pokud zvolíte možnost "Zpomaleně", bude pohyb 10× zpomalen. Frekvenci obou kmitání lze nastavit v rozmezí 100 Hz1000 Hz (nezapomeňte potvrdit klávesou Enter!).

Prohlížeč nepodporuje HTML5-Canvas!