Gravitace, problém dvou těles

Tato HTML5 aplikace simuluje pohyb dvou hmotných bodů pod vlivem vzájemné gravitace. Problematiku výpočtu tohoto pohybu jako první vyřešil již Isaac Newton a je známá jako Problém se dvou těles.

Pohyb dvou těles je zobrazen v těžišťovém souřadném systému. Počátek souřadného systému se proto vždy shoduje s těžištěm obou těles. Výchozí poloha tělesa 1 je na záporné ose x, výchozí poloha tělesa 2 je na kladné ose x. Na začátku se obě tělesa pohybují v záporném nebo kladném směru y.

Čas je zobrazen vlevo nahoře, srovnávací čára zobrazující měřítko výkresu vlevo dole.

Pomocí horního tlačítka („Reset“) uvedete simulaci do výchozího stavu. Další tlačítko slouží ke spuštění, zastavení nebo k pokračování pohybu. Pohyb lze 10× zpomalit zaškrtnutím políčka „Zpomalený pohyb“.

Je zde pět vstupních a výstupních polí pro definování počátečního stavu. Vzhledem k tomu, že čísla mohou být velmi velká nebo velmi malá, je pro zápis použita forma zápisu s desítkovými exponenty.

Stisknutím tlačítka „Kruhová trajektorie“ nebo „Parabolická trajektorie“ můžete nastavit počáteční rychlosti tak, aby se obě tělesa pohybovala po odpovídajících trajektoriích.

Výběrové pole na dolním okraji nabízí možnost zobrazení výstupních s ohledem na různé aspekty:

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!