Interference dvou kruhových (kulových) vln

Tato HTML5-App znázorňuje interferenci dvou kruhových nebo kulových vln (např. na hladině vody či zvukové vlny). Vlnění se šíří ze dvou zdrojů, které kmitají se stejnou fází. Výsledné vlnění je pak dáno součtem (superpozicí) těchto dvou vlnění.

Můžeme pozorovat dva extrémní případy:

  1. V bodech, kde je dráhový rozdíl Δs (rozdíl drah uražených vlněním od zdrojů k tomuto body) celočíselným násobkem vlnové délky λ, přicházejí vlnění se stejnou fází: To znamená, že maxima (černé kružnice) respektive minima (šedé kružnice) přijdou vždy ve stejný okamžik, tím nastává konstruktivní interference (maximální amplituda). Body s touto vlatností leží na vyznačených červených křivkách (resp. plochách).
  2. Naopak v bodech, kde je dráhový rozdíl Δs lichými násobky λ/2 (poloviny vlnové délky), přicházejí vlnění naopak s fází opačnou: V těchto bodech, vyznačených modrou křivkou (resp. plochou), maximum prvního vlnění přichází v okamžiku, kdy dorazí minimum vlnění druhého. Tím vzniká destruktivní interference (minimální amplituda).

Tlačítko „Zastavit / Dále” umožňuje zastavit a opět spustit aplet. Volbou „Zpomaleně” bude celá animace pětkrát zpomalena. Ve dvou vstupních polí můžete změnit vzdálenost zdrojů a vlnovou délku generovaného vlnění (Nezapomeňte „Enter”!). Pod obrázkem interference je vždy vynášena hodnota dráhového rozdílu Δs pro fialový bod. Tímto bodem můžete posouvat tahem myší.

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!