Ohmův zákon

Tato HTML5 animace znázorňuje jednoduchý obvod s rezistorem. Navíc je zde pro měření elektrického napětí připojený voltmetr (zapojen paralelně) a pro měření elektrického proudu ampérmetr (zapojen sériově s rezistorem).

Horní položky na zeleném panelu slouží k nastavení měřících rozsahů. Jakmile se objeví varování "Překročen rozsah!", je třeba nastavit větší rozsah. Pomocí tlačítek "Zvětšit odpor" / "Zmenšit odpor" (resp. "Zvýšit napětí" / "Snížit napětí") zvětšíme či změnšíme hodnotu R (resp. U). V pravé dolní části zeleného panelu se zobrazují naměřené hodnoty napětí (U) a elektrického proudu (I).

Tento prohlížeč nepodporuje HTML5 Canvas!
Ohmův zákon:
 
Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci tohoto vodiče.