Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego

Przy pomocy igły magnetycznej możesz zbadać, jak wygląda pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Bieguny magnetyczne magnesu sztabkowego oraz igły magnetycznej symbolizują następujące kolory:

biegun pólnocny czerwony
biegun południowy zielony

Jeżeli przesuniesz igłę magnetyczną (przy pomocy myszki naciskając i przytrzymując dowolny klawisz) to program narysuje linię pola magnetycznego wytworzoną przez magnes sztabkowy i przechodząca przez środek igły magnetycznej (niebieski kolor). Możesz w ten sposób uzyskać obraz wieli linii sił. Niebieska strzałka pokazuje zwrot pola magnetycznego, który według definicji jest zgodny z ustawieniem się pólnocnego bieguna igły magnetycznej. Jeżeli zmienisz ustawienie magnesu o 180 (naciskając czerwone pole z napisem obróć magnes), zwrot linii pola magnetycznego zmieni się na przeciwny. Naciśnięcie na lewe pole z napisem usuń linie pola magnetycznego powoduje wymazanie wszystkich linii z rysunku.

This browser doesn't support HTML5 canvas!