Jednoduchý striedavý obvod

Táto HTML5-App ukazuje správanie jednoduchého striedavého obvodu zloženého zo zdroja striedavého prúdu, rezistora (bez indukčnosti), kondenzátora alebo ideálnej cievky (bez odporu). Obvod je rozšírený o meranie napätia U pomocou voltmetra (modrý) a meranie el. prúdu I ampérmetrom (červený).

Vľavo pod nakreslenou schémou obvodu vidíte fázorový diagram, z ktorého je možno odčítať okamžitú fázu napätia (modrý fázor) a prúdu (červený fázor). Projekcia fázorov do zvislej osi zodpovedá okamžite hodnote napätia U, prípadne prúdu I. V pravej dolnej časti sú znázornené časové diagramy okamžitého napätia U a prúdu I.

Tlačidlom „Reset” obnovíme pôvodné nastavenie. Pomocou ostatných tlačidiel môžeme simuláciu spustiť, zastaviť alebo dočasne pozastaviť. Zvolením „Spomalenie” bude pohyb 10× pomalší.

Vpravo dole vo vstupných poliach môžete vidieť východzie hodnoty frekvencie, maximálne napätie, odpor, kapacitu (kondenzátora) nebo indukčnosť (cievky). Tieto vstupné hodnoty možno meniť. Aplikácia zobrazuje maximálnu hodnotu elektrického prúdu.

Tento prehliadač; nepodporuje HTML5 Canvas!