Skladanie kmitov blízkej frekvencie - Zázneje (Rázy)

Ak vnímame zvuk z dvoch zdrojov (napríklad dvoch ladičiek), ktoré vysielajú zvukové vlny s takmer rovnakou frekvenciou, nepočujeme tieto zvuky oddelene, ale ako jeden zvuk, ktorého hlasitosť sa pravidelne zosiluje a zoslabuje. Tento jav nazývame zázneje (alebo tiež rázy) a možno ho vysvetliť pomocou skladania dvoch kmitov.

Horné dva grafy tejto animácie ukazujú časové diagramy dvoch kmitaní s rovnakou amplitúdou, okamžité výchylky (y1 resp. y2) su tu zaznamenané ako funkcie času t. Okamžitá výchylka y výsledného kmitania je v danom okamžiku získaná aako súčet okamžitých výchyliek jednotlivých kmitaní (y = y1 + y2). V dolnom časovom diagrame je potom možno vidieť, ako okamžitá výchylka y závisí na čase t. Pozorovanú zmenu hlasitosti je vidieť ako periodickú zmenu amplitúdy.

Tlačidlo "Reset" nastavuje začiatoční stav experimentu. Pomocou druhého tlačidla môžete simuláciu spustiť, pozastaviť a alebo ju nechať pokračovať. Ak zvolíte možnosť "Spomalenie", bude pohyb 10× spomalený. Frekvenciu oboch kmitaní možno nastaviť v rozmedzí 100 Hz1000 Hz (nezabudnite potvrdiť klávesou Enter!).

Prehliadač nepodporuje HTML5-Canvas!