Interferencia dvoch kruhových (guľových) vĺn

Táto HTML5-App znázorňuje interferenciu dvoch kruhových alebo guľových vĺn (napr. na hladine vody či zvukové vlny). Vlnenie sa šíri z dvoch zdrojov, ktoré kmitajú s rovnakou fázou. Výsledné vlnenie je potom rovné súčtu (superpozícii) týchto dvoch vlnení.

Môžeme pozorovať dva extrémne prípady:

  1. V bodoch, kde je dráhový rozdiel Δs (rozdiel dráh prejdených vlnením od zdrojov k tomuto bodu) celočíselným násobkom vlnovej dĺžky λ, prichádzajú vlnenia s rovnakou fázou: To znamená, že maximá (čierne kružnice) respektíve minimá (šedé kružnice) prídu do nich v rovnakom okamžiku, tým nastáva konštruktivna interferencia (maximálna amplitúda). Body s touto vlatnosťou ležia na vyznačených červených krivkách (resp. plochách).
     
  2. Naopak do bodov, kde je dráhový rozdiel Δs nepárnym násobkom λ/2 (polovice vlnovej dĺžky), prichádzajú vlnenia s opačnou fázou: Do týchto bodov, vyznačených modrou krivkou (resp. plochou), maximum prvého vlnenia prichádza v okamžiku, keď tam dorazí minimum vlnenia druhého. Tým vzniká deštruktívna interferencia (minimálna amplitúda).

Tlačidlo „Zastaviť / Ďalej” umožňuje zastaviť a opäť spustiť animáciu. Voľbou „Spomalenie” bude celá animácia päťkrát spomalená. V dvoch vstupných poliach môžete zmeniť vzdialenosť zdrojov a vlnovú dĺžku generovaného vlnenia (Nezabudnite „Enter”!). Pod obrázkom interferencie je vždy vyznačená hodnota dráhového rozdielu Δs pre fialový bod. Tento bod môžete myšou posúvať.

Tento prehlidač nepodporuje HTML5 Canvas!