Prvý Keplerov zákon

Aký je tvar obežných dráh planét? Astronómovia už od Ptolemaia až po Koperníka mali na túto otázku jasnú (aj keď chybnú) odpoveď. Planéta opíše kruh alebo prinajmenšom trajektóriu, ktorá môže byť vysvetlená superpozíciou kruhových pohybov (tzv. epicyklov). Bol to až Johannes Kepler, ktorý roku 1609 vyvrátil túto chybnú predstavu. Po analýze veľkej a precízne nameranej série pozorovaní jednotlivých planét, spravených Tycho de Brahem, prišiel na to, že obežné dráhy planét sú elipsy. Body elipsy sa vyznačujú vlastnosťou, že súčet vzdialeností k tzv. ohniskám je konštantný.

Prvý Keplerov zákon pre pohyb planét:
 
Planéty sa pohybujú okolo Slnka po elipsách, v ktorých spoločnom ohnisku je Slnko.

Nasledujúci HTML5-App objasní tento zákon. Planéta (modrá) sa pohybuje okolo Slnka (červená). Na zelenom paneli môžeme vybrať jednu z ômich planét Slnečnej sústavy, trpaslíčiu planétu Pluto, alebo Halleyovu kométu. Navyše je možné študovať obežnú dráhu imaginárneho telesa pri danej hlavnej polosi a numerickej excentricite (menšej než 1). Program spočíta dĺžku vedľajšej polosi, aktuálnu, najmenšiu a najväčšiu vzdialenosť od Slnka. Tieto vzdialenosti sú udané v tzv. astronomických jednotkách (AU). 1 AU = 1,49597870 · 1011 m je definovaná ako stredná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. V pravom dolnom rohu môžeme vybrať, zobrazovanie eliptickej dráhy, osí súradnicového systému alebo spojníc planéty a ohnísk (F a F').

Prehliadač HTML5-Canvas nezobrazuje!