Zákon rádioaktívneho rozpadu

Zákon rádioaktívneho rozpadu predvída, koľko bude ešte nerozpadnutých jadier určitej radioaktívnej látky po uplynutí danej doby. Červené koliečka v tejto animácii predstavujú 1000 jadier rádioaktívneho prvku, ktorého poločas rozpadu (T)20 sekundy. Diagram v dolnej časti animácie znázorňuje percentuálny počet nerozpadnutých jadier (N/N0) v danom časovom okamžiku t. Krivka, ktorú môžete pomocou tlačidla vložiť je vypočítaná podľa nasledujúceho zákona:

N   =   N0 · 2−t/T

N .... počet zatiaľ nerozpadnutých jadier
N0 ... počet pôvodných nerozpadnutých jadier
t .... čas
T .... poločas rozpadu

Keď spustíte animáciu tlačidlom „Štart”, začnú sa jadrá rozpadať (zmenia farbu z červenej na čiernu). Rozpad môžete zastaviť a ďalej spustiť tlačidlom „Zastaviť / Ďalej”. Pri každom zastavení sa do diagramu modrým bodom vyznačí aktuálny počet doteraz nerozpadnutých jadier (Všimnite si, že nie vždy bod leží presne na teoretickej krivke). Ak budete chcieť celé meranie opakovať, tlačidlom „Reset” nastavíte začiatočný stav.

Pozrime sa na pravdepodobnosť toho, že jedno určité jadro „prežije” daný časový okamžik. S pravdepodobnosťou 50 % prežije dobu rovnú poločasu rozpadu, pretože za dobu poločasu rozpadu sa rozpadne presne polovica jadier. Na konci časového intervalu rovnému dvojnásobku polčasu rozpadu (2 T) bude vo vzorku už len 25 % pôvodného počtu (polovica z 50 %) nerozpadnutých jadier, za interval rovný trojnásobku polčasu rozpadu (3 T) to už bude 12,5 % (polovica z 25 %) a tak ďalej…
Avšak aj tak nemôžeme predvídať okamžik, kedy sa jedno konkrétne jadro rozpane. Napríklad, a to dokonca aj keď pravdepodobnosť rozpadu behom nasledujúcej sekundy je 99 %, je možné (aj keď asi nepravdepodobné), že toto jadro sa rozpadne až za milióny rokov.

Tento prehliadač nepodporuje HTML5 Canvas!