Goditjet elastike dhe joelastike

Ky aplet përfshin rastet më eksteme të një proçesi përplasjes të ilustruara me dy karroca: Për një përplasje elastike është karakteristike se shuma e energjive kinetike të trupave mbetet konstante. Pas një përplasje idealisht joelastike, të dy trupat kanë të njejtën shpejtësi; shuma e energjive kinetike të tyre, është më e vogël në krahasim me vlerën fillestare, sepse një pjesë e saj shdërohet në energji termike (nxehtësi).

Impulsi i përgjithshëm i dy trupa që marrin pjesë ruhet sido qoftë përplasja elastike ose joelastike. Lëvizja e qëndrës gravitacionale të përbashkët të dy trupave (e treguar me njollë të verdhë), nuk influencohet nga proçesi i përplasjes.

Ju mund të zgjidhni simulimin (demostrimin) e një përplasje elastike, duke klikuar lartë në të djathtë, mbi butonin "Goditje elastike"; ose mund të zgjidhni simulimin e një përplasje joelastike duke klikuar mbi butonin "Goditje joelestike". Butoni "Rivendos" i kthen karrocat në pozicionin fillestar; Animacioni fillon me një të klikuar të mausit në butonin "Fillo". Në se zgjidhni opsionin "Lëvizja e ngadaltë", lëvizja do të jetë 10 herë më e ngadaltë.

Ju mund të shkruani për karocat 1 dhe 2 vlerat e masave dhe vlerat e shpejtësive të tyre fillestare në kutitë tekst. Vlerat pozitive (negative) të shpejtësisë, përcaktojnë lëvizjen e karrocave nga e djathta (e majta). Inputet ekstreme ndryshojnë automatikisht.

Në varësi të butonit të shtypur (poshtë në të djathtë) apleti do të ilustrojë shpejtësitë, impulset dhe energjitë kinetike të karocave.

This browser doesn't support HTML5 canvas!