Rregulla e momenteve

Ky aplet tregon një levë simetrike , në të cilën janë varur gurë peshe, me peshë secila 1,0 N. Krahët e levës mund të lexohen nga katrorët e ngjyrosur; ku një katrori i korespondon 0,10 m. Leva eshtë në ekuiliber kur apleti fillon.

Ju mund të varni një gurë peshe të ri duke klikuar më përpara në një vend çfarëdo të sfondit të verdhë (për të formuar gurin e ri të peshës) ose ta zhvendosni atë. Gjithashtu, mund ta hiqni gurin e peshe duke klikuar mbi të.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Për një trup çfarëdo, që ka një bosht rrotullim (levë, vizore, disk etj) dhe që ndodhet në ekuilibër, rregulla e momenteve thotë se: Shuma e momenteve orare eshtë e barabartë me shumën e momenteve kundërorare, por me shenjë të kundërt.