Përkundjet e Njutonit

Ky aplet simulon një eksperiment të mirënjohur, i cili demostron ligjet e ruajtjes së impulsit dhe energjisë.

This browser doesn't support HTML5 canvas!