Sistemi i pulexhave

Ju mund të ngrini ose të ulni ngarkesën duke lëvizur mausin. Në qoftëse shtypni butonin e mausit, një forcëmatës do të shfaqet, i cili do të tregojë tensionin e fillit. Mund të ndryshoni masen (peshën) e ngarkes dhe numrin e pulexhave të varura duke përdorur kutitë e duhura. Vlerat e futura më të mëdha se shkalla kufi e sustës (10 N) ndryshohen automatikisht.

This browser doesn't support HTML5 canvas!