Difraksioni i dritës nga një çarje e vetme

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Kushti i maksimumit (vlerësimim i përafërt):
α = 0°   ose   b sin α  ≈  (k + ½) λ

b ... gjerësia e çarjes
α ... këndi
k ... rendi i maksimumit (1, 2, 3, ...)
λ ... gjatësia e valës

Kushti i minimumit:
b sin α  =  k λ

b ... gjerësia e çarjes
α ... këndi
k ... rendi i minimumit (1, 2, 3, ...)
λ ... gjatësia e valës