Prosta kola naizmenične struje

Aplet simulira rad prostih kola naizmenične struje.

Aplet se postavlja u početno stanje pristiskom na dugme [Reset]. Pre pokretanja apleta potrebno je izabrati vrstu potrošača u kolu, frekvenciju i amplitidu EMS izvora koji napaja kolo i vrednost parametra koji opisuje potrošač (otpornost, kapacitivnost, induktivnost), a aplet automatski određuje i ispisuje vrednost amplitude jačine struje.

Pritiskom na dugme [Start] se pokreće simulacija, a ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta. Tokom rada aplet prikazuje pokazivanja idealnog ampermetra i idealnog voltmetra koji mere napon i jačinu struje potrošača u izabranom kolu, fazore i vremenske dijagrame napona i jačine električne struje potrošača.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!