Model vrteške (Centripetalna sila)

Da bi se telo kretalo ravnomerno pravolinijski, na njega, po prvom Njutnovom zakonu, ne treba da deluje nikakva sila. Međutim, da bi se obezbedilo ravnomerno kružno kretanje, na telo mora da deluje jedna ili više sila čija je rezultanta konstantog intenziteta, normalna na vektor brzine tela i usmerena ka centru kružnice po kojoj se telo kreće. Ta sila se naziva centripetalna sila. Ustvari, centripetalna sila svojim intenzitetom, pravcem i smerom "određuje" telu kružnicu po kojoj će se telo kretati.

Aplet na primeru kružnog kretanja kuglica na vrtešci prikazuje poreklo i posledice dejstva centripetalne sile. Pri tome, aplet samo prikazuje fazu ravnomernog okretanja vrteške, ne ulazeći u proces ubrzavanja i usporavanja vrteške.

U apletu je prikazana vrteška koja se okreće i koja se, radi boljeg uvida može zaustaviti u bilo kom položaju pritiskom na dugme [Pauza/Nastavak]. Tokom rada, mogu se zadati vrednosti perioda obrtanja vrteška (kraći period - brže obrtanje), rastojanje između ose vrteške i tačke vešanja niti na vrtešku, dužina niti i masa kuglica. Ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta.

Ako se izabere opcija [Vrteska], aplet prikazuje vrtešku kako se okreće; biranjem opcije [Vrteska sa silama] pored vrteške aplet prikazuje i sile koje deluju na kuglice tokom okretanja: crnom bojom je prikazana sila Zemljine teže, plavom sila zatezanja konca, a njihova rezultanta je prikazana crvenom bojom. Ta rezultanta je u ovom slučaju centripetalna sila. Izborom opcije [Dijagram] prikazuje se dijagram sila koje deluju na jednu kuglicu nacrtan u ravni koja sadrži osu rotacije i kuglicu koja se posmatra. Na kraju, ako se izabere opcija [Brojne vrednosti], u apletu se prikazuju vrednosti koje imaju karakteristične veličine koje opisuju zadato kretanje.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!