Elastični i plastični sudari

Aplet simulira ekstremne slučajeve sudara, elastični i plastični sudar, na primeru dva vagona koji se sudaraju na glatkoj horizontalnoj pruzi pod odgovarajućim uslovima.

Prema zakonu održanja kretanja, ukupna količina kretanja sistema ostaje konstantna, pa se centar mase sistema (označen tačkom žute boje na šinama). Kada vagoni interaguju preko opruge, opruga se deformiše tokom sudara, i vraća u početno stanje, pa je ukupna kinetička energija pre sudara jednaka ukupnoj kinetičkoj energiji posled sudara (elastični sudar). Ako vagoni interaguju preko automarskog kvačila, vagoni se tokom sudara spajaju, i zbog zakona održanja količine kretanja, ukupna kinetička energija nakon sudara mora biti manja nego ukupna kinetička energija pre sudara (jedan deo kinetičke energije prelazi u neki drugi oblik).

Dugmetom [Reset] aplet se dovodi u početno stanje. Nakon izbora tipa sudara i veličina koje se posmatraju (brzina, količina kretanja i kinetička energija) koji se posmatraju, zadaju se vrednosti masa i brzina vagona (negativne vrednosti brzine označavaju kretanje ulevo), a aplet izračunava i ispisuje brzine, količine kretanja ili kinetičke energije (u zavisnosti od izbora) pre i posle sudara. Pritiskom na dugme [Start] se pokreće simulacija, a Ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!