Povezana klatna

Simulacija prikazuje klatna povezana oprugom male elastične konstante (kaže se slabo vezana, ali i na srpskom jeziku češći je termin slabo kuplovana). Kod slabo kuplovanih sistema karakteristično je da tokom kretanja energija periodično prelazi sa jednog oscilatornog podsistema na drugi.

Dugmetom [Reset] aplet se postavlja u početno stanje. U apletu se mogu zadati početne pozicije (otkloni) oba tega, a zatim se simulacija pušta u rad pritiskom na dugme [Start]. Tokom rada, aplet na dijagramima crta grafikone zavisnosti otklona oba klatna u zavisnosti od vremena, pri čemu negativna vrednost označava otklon klatna ulevo, a pozitivna vrednost otklon klatna udesno. Ukoliko se izabere opcija [Usporeno] simulacija se usporava 10 puta.

Nakon unošenja nekog brojnog podatka, potvrdite unos pritiskom na taster za potvrdu unosa ([Enter], [Return] ili odgovarajući taster).

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Harmonijsko ponašanje sistema se može posmatrati u nekim karakterističnim slučajevima: